Vinterarbeid på Raskiftet

Fundamentarbeidet for de totalt 31 turbinene som skal installeres på Raskiftet er nå sluttført. Gjennom vinteren vil luftledning og transformatorstasjon ferdigstilles.

Magnus Axelsson tiltrådte stillingen daglig leder for Raskiftet vindkraftverk den 1. november.

-Raskiftet er en betydelig utbygging for både eiere og lokalbefolkningen. Derfor er det fint å konstatere at mye godt arbeid allerede er gjennomført. Nå senkes aktivitetsnivået i anleggsområdet, men arbeidet med å ferdigstille luftledningstraseen og transformatorstasjonen vil pågå gjennom vinteren, sier Axelsson.

Lys fra vindmålemaster
Prosjektet har den siste tiden også installert fem vindmålemaster som har til hensikt å kvalitetssikre effekten på vindturbinene som vil installeres i anleggsområdet fra sommeren 2018.

-Disse målemastene har montert lys i henhold til gjeldende regelverk fra luftfartsmyndighetene. Tre av mastene er midlertidige og to av dem er permanente innretninger, sier Axelsson.

Mastene er oppført i sørlige og sentrale deler av anleggsområdet, og er montert i og ved enkelte av turbinfundamentene.

I drift vinteren 2018/2019
Totalt investeres det over 1,4 milliarder kroner i vindkraftverket. Det svenske vindkraftselskapet OX2 er totalentreprenør for utbyggingen og har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

Austri Raskiftet er eid av Eidsiva (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og Stadtwerke München Erneuerbare Energien Skandinavien (60 %). Raskiftet vindkraftverk vil gi om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot.