Personvernerklæring

 1. Innledning

Denne personvernerklæringen er utarbeidet av Austri Vind og handler om hvordan vi samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder, og hvordan brukere av våre nettsteder kan utøve sine rettigheter etter personvernforordningen (GDPR) og norsk personvernlovgiving (samlet kalt personvernlovgivingen her i denne personvernerklæringen).

Austri Vind, som består av selskapene Austri Raskiftet DA og Austri Kjølberget DA,  er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Personopplysninger betyr all informasjon som gjelder en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse er eksempler på informasjon som generelt betraktes som personopplysninger.

 • Vår behandling av personopplysninger

Følgende liste inneholder informasjon om personopplysningene vi behandler, formålene med behandlingsaktivitetene, samt deres rettslige grunnlag:

 • Administrasjon av avtaler med leverandører, grunneiere, naboer, samarbeids- og interessepartnere, kunder, aksjonærer, rådgivere og lignende tredjeparter. Vi behandler personopplysninger om våre leverandører, kunder, aksjonærer, rådgivere og andre forretningsforbindelser, samt deres representanter og kontakter, for å administrere og oppfylle avtalene vi har inngått med disse selskapene, og opprettholde vårt forretningsforhold. Slike personopplysninger inkluderer navn, kontaktinformasjon, yrke og vår kommunikasjon med de det gjelder. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingsaktiviteten er vår legitime interesse i egen forretningsdrift og for å oppfylle avtaler med de selskapene det gjelder, jf. GDPR art. 6,1(f).
 • Rekruttering. Hvis du er en jobbsøker eller en potensiell kandidat for en av våre stillinger, vil vi samle inn og behandle dine personopplysninger, som kontaktinformasjon, for eksempel navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer, samt stillingstittel, søknad, CV, testresultater, diplomer, sertifiseringer og uttalelser fra referanser. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å rekruttere nødvendige ressurser, jf. GDPR art. 6,1(f), samt i enkelte tilfeller å oppfylle avtaler vi inngår med kandidater som får tilbud om stilling hos oss, jf. GDPR art. 6,1(b).
 • Nettstedsdata: Vi behandler personopplysninger innhentet gjennom såkalte informasjonskapsler (ofte kalt cookies), pixler eller scripts. De viktigste kategoriene av slike informasjonskapsler er nærmere beskrevet nedenfor. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er enten vår legitime interesse i å drifte vår nettside, jf. GDPR art. 6,1(f) eller ditt samtykke, jf. GDPR art. 6,1(a) – avhengig av hva slags informasjonskapsler det er snakk om.
 • Interessepartnere: Vi behandler kontaktinformasjon og korrespondanse med interessepartnere knyttet til henvendelser fra disse og etterfølgende oppfølging. Dette gjøres med grunnlag i vår legitime interesse i egen forretningsdrift, jf. GDPR art. 6,1(f).

Personopplysningene hentes inn fra den personopplysningene gjelder, eller fra dennes arbeidsgiver dersom det dreier seg om administrasjon av avtaler med leverandører eller andre tredjeparter.

 • Analyseverktøy på vårt nettsted

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, benytter vi analyseverktøyet Google Analytics. Rettslig grunnlag for denne behandlingen er samtykke, jf. GDPR art. 6,1(a).

Google Analytics bruker informasjonskapsler som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om besøkendes bevegelser på nett. Basert på dette får vi informasjon om sider som besøkes, hvilken side man kom fra, og hvor lenge besøket varer hos oss. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i EU og  USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Formålet med å samle inn data er:

-Skreddersy brukeropplevelsen på vår nettside

-Kommunisere med deg slik du ønsker dersom du legger igjen persondata (via f.eks. nyhetsbrev)

-Sende deg ønsket informasjon (dersom du ber om e-bøker, prislister, osv)

 • Deling av data med tredjeparter

Vi bruker eksterne tjenesteleverandører til å hjelpe oss med IT-tjenester og andre administrative tjenester. Disse tjenesteleverandørene vil handle som databehandlere på våre vegne. Vi har inngått databehandlingsavtaler med våre databehandlere som blant annet pålegger databehandleren å implementere tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et passende nivå av sikkerhet, konfidensialitet og integritet for personopplysningene, samt å bare behandle relevante personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen. Vi inngår taushetserklæringer før vi deler informasjon og personopplysninger med personer og selskaper (som finansielle rådgivere, juridiske rådgivere osv.) der det er nødvendig. Disse taushetserklæringene krever at mottakeren av informasjonen holder informasjonen konfidensiell og bare bruker den til spesifikke formål.

Vi vil ikke videreformidle dine personopplysninger til andre tredjeparter enn de tredjepartene som er beskrevet ovenfor, med mindre vi er pålagt å gjøre det i henhold til gjeldende lov, eller hvis det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

 • Oppbevaring av data

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for formålene de ble samlet inn eller på annen måte behandlet for (hvis det ikke er rettslig grunnlag for videre behandling av personopplysningene). Hvis vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som våre forpliktelser i henhold til norsk bokføringslov), vil vi slette eller anonymisere personopplysningene når det ikke lenger er nødvendig å behandle dataene for å oppfylle de relevante rettslige forpliktelsene.

 • Dine rettigheter

Du har visse rettigheter i henhold til personvernlovgivningen som vi må informere deg om. Rettighetene som er tilgjengelige for deg, avhenger blant annet av grunnen til at vi behandler dine personopplysninger. Du har følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

 • Informasjon: Du kan kontakte oss hvis du ønsker å få bekreftelse på om vi behandler dine personopplysninger, samt tilgang til og ytterligere informasjon om vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også be om en kopi av personopplysningene vi behandler om deg.
 • Retting: Du kan be oss om å rette opp og/eller fullføre unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger.
 • Sletting: Du kan be oss om å slette dine personopplysninger. Vi vil respektere og etterkomme din forespørsel med mindre vi blant annet er hindret fra å slette dine personopplysninger på grunn av lovpålagte oppbevaringskrav, eller hvis personopplysningene er nødvendige for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.
 • Begrensning av behandling: Du kan også be om begrensning av vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med personvernlovgivningen. Hvis behandlingen er begrenset, vil slike personopplysninger, med unntak av lagring, bare behandles med ditt samtykke, for utøvelse eller forsvar av juridiske krav, for beskyttelse av en annen persons rettigheter eller av hensyn til viktige offentlige interesser.
 • Retten til å protestere: Du har rett til å protestere mot visse behandlingsaktiviteter, inkludert for eksempel behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål. Du har også rett til å protestere på grunnlag av din spesielle situasjon (for eksempel et spesifikt behov for beskyttelse av din identitet) mot behandling av personopplysninger basert på legitime interesser, noe vi vil etterkomme, med mindre det foreligger tungtveiende legitime grunner for vår behandling som overstyrer dine interesser, eller hvis vår behandling er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.

Dataportabilitet: Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på samtykke eller basert på vår oppfyllelse av en kontrakt, og behandlingen utføres ved hjelp av automatiserte midler, kan du be oss om å overføre personopplysningene til deg eller en annen behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Vennligst kontakt oss på kontaktinformasjonen nedenfor hvis du ønsker å benytte deg av dine rettigheter. Vær også oppmerksom på at vi kan be om ytterligere informasjon fra deg hvis slik informasjon er nødvendig for å bekrefte din identitet. Alle samtykker du eventuelt har gitt oss kan når som helst trekkes tilbake.

 • Sikkerhet

Som behandlingsansvarlig er Austri Vind ansvarlig for sikkerheten og konfidensialiteten til de personopplysningene vi behandler. Vi er også ansvarlige for å implementere passende tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre et tilstrekkelig sikkerhetsnivå for behandlingen. Alle våre ansatte er bundet av taushetsplikt med hensyn til de personopplysningene vi behandler. Vi har også implementert tiltak, retningslinjer og rutiner for å sikre behandlingens sikkerhet.

 • Klager til Datatilsynet

Du kan kontakte oss når som helst hvis du har spørsmål eller klager angående vår behandling av dine personopplysninger. Du kan også sende inn en klage til Datatilsynet, eller en tilsynsmyndighet i EU/EØS-medlemsstaten der du vanligvis bor, arbeider eller stedet der den påståtte brudd på personvern har skjedd. Datatilsynet er ansvarlig for tilsyn med norske organisasjoners behandling av personopplysninger. Du kan få kontaktinformasjonen til Datatilsynet på følgende nettside: www.datatilsynet.no. Du vil også finne mer informasjon om dine rettigheter og personvernlovgivningen på denne nettsiden.

 • Endringer

Vi kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen, for eksempel på grunn av endringer i våre behandlingsaktiviteter, gjeldende personvernlovgivning eller annen lovgivning som kan påvirke vår behandling av personopplysninger. En oppdatert versjon av denne personvernerklæringen vil bli publisert på vår nettside dersom det gjøres endringer i personvernerklæringen.

10. Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, inkludert hvordan vi behandler personopplysninger, eller ønsker å sende inn en forespørsel om å utøve dine rettigheter, kan du kontakte oss på kontaktinformasjonen som finnes her.