Nyansering av diskusjonen om Kjølberget vindkraftverk

Av Thor Svegården, styreleder i Austri Vind DA
Denne kronikken har også blitt publisert i Østlendingen.

Austri ble invitert til og deltok på et møte i Elverum 10. januar som ble arrangert av vindkraftmotstandere for å informere om status i realiseringen av Kjølberget vindkraftverk. I etterkant av møtet var det oppslag i Østlendingen lørdag 12. januar. Vi mener debatt om vindkraftutbygging er bra, og ønsker å bidra i den på best mulig måte.

Dette var også bakgrunnen for at vi stilte opp i møtet 10. januar, til tross for at arrangør, alle andre innledere og møteleder er sterke vindkraftmotstandere. Vårt mål var da ikke å omvende vindkraftmotstanderne, men å vise respekt for andres oppfatninger og fremlegge fakta. Det kom frem påstander vi ikke kjenner oss igjen i, men det skal vi tåle. Det vil føre for langt å besvare alle påstander, men noen kommentarer i etterkant av møtet 10. januar og oppslaget 12. januar mener vi Østlendingens lesere fortjener;

Utbygging av Kjølberget vindkraftverk har alle nødvendige tillatelser etter grundige formelle prosesser med myndighetene som startet i 2012, og som blant annet har inkludert fem høringsrunder og flere folkemøter. Hovedkonklusjonen fra ulike fagmiljøer etter disse prosessene er at Kjølberget vindkraftverk medfører relativt få negative ulemper for natur og miljø. Prosjektet har lokal støtte blant annet gjennom kommunestyrevedtak i Våler kommune, og er ønsket av grunneier. I forhold til tilsvarende saker andre steder i Norge, har det vært få kritiske innspill i den formelle prosessen.

Austri har strenge krav fra konsesjonsgiver Olje- og energidepartementet til bygging og drift av kraftverket, blant annet for å unngå negative konsekvenser for natur, miljø og lokalsamfunn. Det er for eksempel krav om maksimal støyutbredelse, buffersoner for orr- og tiurleik og bevaring av gammelskog som vil følges opp av utbygger og myndighetene.

Vi respekterer at det er motstandere mot utbyggingen. Samtidig ber vi om respekt for de demokratiske prosessene som er gjennomført, og ikke minst det lokaldemokratiet som har stilt seg bak prosjektet. Med unntak for mobiliseringen mot utbyggingen de siste månedene, kan vi ikke se at det er kommet opp nye forhold i saken siden tillatelsene ble gitt.

Hytteeiere i Rysjølia i Trysil er bekymret for byggingen av Kjølberget vindkraftverk. En slik bekymring er – særlig ut fra vindkraftmotstandernes kommunikasjon – forståelig. Det er riktig at hytteeiere vil kunne se vindturbinene i horisonten, men vindkraftverket vil være cirka 5 kilometer fra de aktuelle hyttene og slik sett ikke en nær nabo.

I møtet 10. januar ble det uttrykt bekymring for at utenlandsk kapital og leverandører deltar i bygging av vindkraftverk i Norge. Austris erfaring med dette er derimot svært god, og våre utenlandske samarbeidspartnere viser stor respekt for de lokale forhold, samtidig som de avlaster risiko og tilfører kompetanse. Vi minner om at utenlandsk deltakelse skjer i tråd med norsk og internasjonalt regelverk og bred politisk vilje, som vi nordmenn også nyter godt av når vi deltar i virksomhet utenfor egne landegrenser.

Gjennom regionalt deleierskap, betaling av eiendoms- og overskuddsskatt og utbetaling til offentlig eid grunneier og lokale samarbeidspartnere, vil Kjølberget vindkraftprosjekt legge igjen verdier på over hundre millioner kroner. Dette kommer regionen og samfunnet til gode. Samtidig vil vindkraftverket produsere ny fornybar kraft som bidrar positivt med hensyn til klimaendringene, som er vår tids store utfordring.

Austri har respekt for at ikke alle er enige med oss, men vi mener Kjølberget vindkraftverk samlet sett er et gode for miljøet og lokalsamfunnet, og som vi trenger for å erstatte fossile energikilder med fornybar energi.