Konsesjon til Raskiftet, men ikke Kvitvola

Olje- og energidepartementet har i dag gitt Austri konsesjon til å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk i Trysil og Åmot. Austri fikk ikke konsesjon til å bygge og drifte Kvitvola vindkraftverk i Engerdal.

-Vi er svært tilfreds med departementets avklaring når det gjelder Raskiftet vindkraftverk. Dette er et godt prosjekt. Vi jobber med god fremdrift med tanke på å fremme prosjektet for investeringsbeslutning, slik at vindkraftverket kan realiseres innen utløpet av sertifikatmarkedet, sier Ola Børke, daglig leder i Austri.

Elsertifikater er en ordning mellom Norge og Sverige som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi med ti prosent innen år 2021. Elsertifikater tildeles nye kraftverk eller oppgraderinger av eksisterende kraftverk som medfører varig produksjonsøkning.

Raskiftet vindkraftverk kan gi inntil 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander.

Nybrottsarbeid
-Gjennom plasseringen i innlandet, er Raskiftet vindkraftverk et nybrottsarbeid i norsk vindkraft nå som det er gitt endelig konsesjon. Jeg vil berømme Austri Vind for det arbeidet som er lagt ned i prosjektet, og har god tro på at dette vindkraftverket kan bli realisert, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for miljøverninteressene, forsvaret og berørte beboere og hytteeiere i kommunene. Departementet har i klagebehandlingen særlig avveiet hensynene til biologisk mangfold, landskap og friluftsliv. Departementet forutsetter også at Forsvarets interesser skal ivaretas i videre arbeid med vindkraftverket.

Kvitvola
Departementet har samtidig omgjort NVEs vedtak om Kvitvola vindkraftverk i Engerdal, slik at det ikke gis konsesjon til utbyggingen. Departementet har i vurderingen lagt vekt på de store ulempene for naturmangfold, landskap og friluftsliv og de negative virkningene for kulturminner og kulturmiljø i tillegg til negative virkninger for reiselivsnæringen lokalt. –Vi er skuffet over at Austri ikke fikk konsesjon for bygging av vindkraftverk på Kvitvola. Etter vår vurdering er dette et svært godt prosjekt, men vi tar departementets beslutning til etterretning, sier Ola Børke.