Planene om vindkraftverk på Sillikampen er avviklet

Austris planlagte vindkraftverk på Sillikampen i Nord-Fron kommune blir ikke noe av.

Beslutningen kom som følge av at nødvendige avklaringer i grunneiersituasjonen ikke kan forventes på plass i tide til å sikre nok fremdrift i prosjektutviklingen. Det har lenge vært forventet dom i en pågående jordskiftesak med mål om å avklare rettighetsforhold i området.

Jordskifteretten har nylig kommet med en foreløpig dom der det fremkommer nye og ukjente forhold. Etter Austri Vinds vurdering vil det i nær fremtid ikke være mulig å innlede forhandlinger om grunneieravtaler. Dette resulterer i at Austri Vind ikke får utført vindmålinger og nødvendige konsekvensutredninger, som igjen hindrer fremdriften i prosjektet. Med bakgrunn i dette vurderes det som lite sannsynlig at prosjektet kan være i posisjon til å konkurrere i det norsk-svenske elsertifikatmarkedet.