Konsesjon til Kjølberget vindkraftverk

Austri Vind har fått konsesjon til Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune i Hedmark. Vindkraftverket vil gi ca. 111 gigawattimer (GWH) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til rundt 5600 husstander.

Eidsiva Nett har samtidig fått konsesjon til bygging av nettilknytningen for anlegget.

-Vi er godt fornøyd med at Austri har fått konsesjon. Nå skal vi se nærmere på vilkårene. Vi har hatt vindmålemast på Kjølberget siden februar, og fått bekreftet at vindressursen fortsatt er som forutsatt, sier prosjektleder Håkon Rustad.

– I denne saken har vi funnet en god balanse mellom et solid bidrag til ny fornybar kraftproduksjon og hensynet til naturmangfoldet og friluftsliv. Jeg har lagt vekt på at vindkraftverket vil utnytte allerede etablert infrastruktur som skogsveier og strømnett, sier olje- og energiminister Tord Lien.

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av representanter for Naturvernforbundet, Norsk Ornitologisk Forening og berørte beboere i kommunen. Fylkesmannen i Hedmark hadde innsigelse mot tiltaket på grunn av gammelskog og planlagt verneområde.

Departementet har tatt innsigelsen til følge, og justert planområdet ved Buberget lenger nord. Departementet har i klagebehandlingen avveid hensynene til biologisk mangfold og friluftsliv. Det er lagt vekt på at Våler kommune er positiv til prosjektet.