Bildet viser en vei

Kjølberget følger plan, inkludert helse, miljø og sikkerhet

Utbyggingen av Kjølberget vindkraftverk i Våler kommune går som planlagt innenfor gitte tids- og kostnadsrammer, men også med kontinuerlig bevissthet omkring helse, miljø og sikkerhet (HMS).

– Utbyggingen av Kjølberget er godt i gang, og jeg er tilfreds med at prosjektet leverer gode dagsverk innenfor de rammene som er satt av Norges vassdrags- og energidirektorat, Våler kommune og våre eiere.  Vår jobb er å legge planer som sikrer en god og forutsigbar utbygging. Dette betyr at prosjektet hver dag etterlever et strengt og nødvendig regelverk innen helse, miljø og sikkerhet, sier daglig leder for Austri Kjølberget Magnus Axelsson. 

Austri Kjølberget DA har som konsesjonær og byggherre det overordnede ansvaret for at anlegget bygges i tråd med gjeldende tillatelser og godkjente planer. Gjennom en egen kontrakt er totalentreprenøren OX2 gitt ansvaret for at utbyggingen gjennomføres i tråd med gjeldende planer. Prosjektets miljø- transport, og anleggsplan (MTA) er det mest sentrale dokumentet med hensyn på ivaretagelse av ytre miljø i prosjektet. MTA er utarbeidet med utgangspunkt i konsesjonen og kjente miljøverdier i området.

Austri fører regelmessig kontroll med at OX2 gjennomfører utbyggingen i tråd med miljøkravene i MTA.

– Jeg er godt fornøyd med fremdriften i anleggsområdet hvor vi den seneste uken har hatt omkring 40 arbeidere. Vinteren lar vente på seg, og det gjør det mulig for oss å holde tempoet oppe. Vi jobber med å ferdigstille enkelte anleggsveger, vi bygger fundament for turbiner og legger strømkabler i området, sier prosjektleder i OX2 Johan Höök.

Streng etterlevelse av miljøregelverket i anleggsområdet
Det arbeides også daglig med å sikre at naturen i området tas hensyn til. I definerte naturtypeområder med gammelbarskog tas det spesielle hensyn. I disse områdene begrenses skogryddingen langs vegnett og ved kranplasser. Naturlig tørre trær kjøres ikke ut fra området, men legges ut i tilgrensende skog, slik at de fortsatt kan være levested for arter av insekter, sopp og lav som har død ved som levested. Langs vegene spares det også enkelte trær i overgangen mellom gjenstående skog og ryddegaten, den visuelle virkningen av disse trærne er at hogstkanten langs vegene oppleves mer variert.

Enkelte av anleggsområdene grenser inn mot Buberget naturreservat. I naturreservatet skal det ikke forekomme noen form for anleggsaktivitet. 

– Arbeidspersonell i anleggsområdet er direkte informert om hvordan de skal forholde seg til naturen i området. Der det arbeides nær grensen til naturreservatet og ved registrerte kulturminner er inngrepsgrenser merket i terrenget og enkelte steder er det benyttet fysiske sperringer ved og i nærheten av veger og arbeidsområder. I tillegg har vi utstyrt alle kjøretøy og maskiner med blant annet saneringsmiddel hvis det skulle oppstå lekkasjer. I tilfelle en olje- eller drivstofflekkasje oppstår, skal maskinen tas ut av bruk inntil den er utbedret. Brukt saneringsmiddel og eventuell forurenset jord skal fjernes fra anleggsområdet og transporteres til godkjent avfallsdeponi, sier Axelsson.

Axelsson har forståelse for at enkelte kan ha inntrykk av at anleggsområdet, slik det fremstår i den fasen som prosjektet nå er inne i, fremstår som rotete og lite innbydende. Han understreker imidlertid at for eksempel massetak og alt sideterreng, som ikke inngår i anleggets permanent opparbeidede flater, skal istandsettes.

Midlertidig berørt terreng skal arronderes i tråd med landskapsarkitektoniske prinsipper som er nedfelt i en egen designmanual for denne type arbeid. Reetablering av vegetasjon vil skje ved hjelp av naturlig frø i mellomlagret toppjord fra de berørte anleggsområdene. Ved å unngå tilsåing er man sikret at området ikke utilsiktet tilføres fremmede plantearter, og man får på sikt en vegetasjonsutvikling som er lik den stedegne vegetasjonen i området.  Kjølberget er et fint naturområde. Det skal det også være etter at utbyggingen er ferdig, sier Axelsson.

Grensen mellom tillatt og ikke tillatt-arbeidssone markeres med sperrebånd i anleggsområdet, for å sikre at Buberget naturreservat ikke berøres.
Der anleggsveiene ligger tett inntil Buberget naturreservat brukes markeringspinner og fysiske avsperringer for å sikre at grensene er enkelt synlige for maskinførere.
Der anleggsveiene ligger tett inntil Buberget naturreservat brukes markeringspinner og fysiske avsperringer for å sikre at grensene er enkelt synlige for maskinførere.
Samtlige kjøretøy og maskiner i anleggsområdet er utrustet med godkjent saneringsmiddel i tilfelle lekkasje skulle oppstå. Anlegget er også utstyrt med større mengder saneringsmiddel ved behov. Alle lekkasjer vil dermed saneres og rapporteres til prosjektleder for utbyggingen.

Bilder fra Raskiftet Vindkraftverk etter ferdigstilling.

Les andre innlegg

Bildet viser ansatte hos Austri Vind i en vindturbin

Første lærling på vindkraft i Innlandet

Austri skal ansette den første lærlingen innen vindkraft i Innlandet og utvikle et godt faglig læringsmiljø ved vindkraftverkene Raskiftet og Kjølberget i Trysil/Åmot og Våler

Bildet viser vindturbiner

Det kan ta tid før systemet er i orden

Spesialteknikere har feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. I slutten av 2023

Bildet viser Kjølberget

Feilen med hinderlysene er funnet

Spesialteknikere har nå feilsøkt og funnet årsaken til problemene med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er en komponentfeil som har forårsaket problemene. Komponenten er nå

Bildet viser soloppgang ved Raskiftet

Fortsatt problemer med hinderlys

Det er dessverre fortsatt problemer med hinderlysene på Raskiftet vindkraftverk. Det er svært beklagelig. Vi samarbeider tett med leverandøren for å finne en løsning. Vår