Avvik med lagring av hogstavfall

Nord for turbin 13 er det plassert en haug med hogstavfall like innenfor grensen til Buberget naturreservat. Hogstavfallet kommer fra skogsarbeider utført utenfor området.

– Hogstavfallet er plassert på et åpent område uten skog, og vil fjernes uten at terrenget vil påvirkes. Terrenget der hogstavfallet ligger er ikke berørt på annen måte, sier daglig leder for Austri Kjølberget Magnus Axelsson.

Hogstavfallet ligger slik til at en lastebærer kan stå utenfor reservatet og løfte bort hogstavfallet. Fjerning av hogstavfallet utløser derfor ikke behov for kjøring i terrenget eller andre anleggsmessige tiltak innenfor reservatet.

– Vi er derfor trygge på at avviket ikke har medført noen negative konsekvenser for miljøverdiene i naturreservatet, sier Axelsson.

Austri har rettet stor oppmerksomhet mot å unngå at naturreservatet skulle bli berørt av anleggsarbeid, og vi har ved tilsyn og krav til entreprenøren klargjort at overhodet ingen tiltak innenfor naturreservatet er akseptabelt.

Austri Kjølberget har orientert NVE og Fylkesmannen om avviket, i henhold til konsesjonsvilkårene for utbyggingen av Kjølberget Vindkraftverk.