Kjølberget vindkraftverk, Våler, Innlandet

Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner, som til sammen gir ca. 196 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer kraftbehovet til ca. 10 000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene er ca. 220 meter.

Vindkraftverket er eid av Hafslund Eco (20 prosent), Gudbrandsdal Energi (20 prosent) og Stadtwerke München (60 prosent). Det svenske vindkraftselskapet OX2 har stått for utbyggingen, og anlegget ble ferdigstilt og satt i drift i 2021.

Kjølberget vindkraftverk ligger ca. 10 km sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune i Innlandet fylke, på kommunegrensen til Trysil. Til Elverum i vest og Våler sentrum i sør er det ca. 40 km i luftlinje, mens det er vel 30 km til Innbygda i nord, som er kommunesenteret i Trysil. Nærmeste boligbebyggelse ligger i Storsvea og Rysjølia i Trysil kommune og ved Håberget i Elverum – alle 4-5 km fra vindkraftverket.

Vindkraftverket ligger i et kupert skoglandskap på åsryggene Kjølberget (705 moh.), Bråtåsæterberget (643 moh.) og Bruberget (647 moh). Området har tett vegetasjon og en rekke myrområder, blant annet Kjølbergmyra. En kraftledning krysser denne myra, og området har et omfattende skogsbilveinett. Kraftverket ligger i de gamle Borregaard-skogene, og Finnskogleden går over Kjølberget. Området benyttes til skogsdrift, jakt på elg og rådyr i tillegg til småviltjakt. Lokaliseringen av vindkraftverket er gjort med bakgrunn i antatt gode vindressurser og godt utbygd infrastruktur i form av veier og kraftlinje.

Bildet viser vindmøller på vinteren
Bildet viser en vindmølle
Bildet viser vindmøller

Har du spørsmål?