Raskiftet vindkraftverk, Trysil/Åmot, Hedmark

Hafslund E-CO, Gudbrandsdal Energi og det tyske energiselskapet Stadtwerke München bygger Raskiftet vindkraftverk ved Osensjøen i kommunene Åmot og Trysil i Hedmark.

Austri Raskiftet har jobbet med utvikling av prosjektet siden 2010 med mål om å få realisert prosjektet sammen med en erfaren industriell partner.

Austri Raskiftet er eid av Hafslund E-CO (20 %), Gudbrandsdal Energi (20 %) og Stadtwerke München (60 %). Det svenske vindkraftselskapet OX2 har stått for utbyggingen, og har deltatt i utviklingen av prosjektet siden januar 2015.

Verdiskapning i Innlandet

Raskiftet vindkraftverk  gir om lag 370 gigawattimer (GWh) ny fornybar kraftproduksjon i året, noe som tilsvarer årsforbruket til om lag 18 500 husstander. Olje- og energidepartementet ga 6. juni 2015 Austri Raskiftet konsesjon for å bygge og drifte Raskiftet vindkraftverk på vestsiden av Osensjøen i kommunene Trysil og Åmot. Prosjektet generer lokale inntekter gjennom nye arbeidsplasser og kjøp av varer og tjenester. Åmot og Trysil kommuner, samt lokale grunneiere, sikres årlige inntekter som følge av utbygging og drift av prosjektet. Elsertifikater er en ordning mellom Norge og Sverige som skal bidra til å øke produksjonen av fornybar energi innen år 2021. Elsertifikater tildeles nye kraftverk eller oppgraderinger av eksisterende kraftverk som medfører varig produksjonsøkning.

31 vindturbiner ble satt i drift vinteren 2018/2019. Totalt er det investert over 1,4 milliarder kroner i prosjektet.

Fakta om Stadtwerke München

Stadtwerke München (SWM) er Tysklands sjette største energiselskap og heleid av München by. Selskapet har 9 700 ansatte og en årlig omsetning på 6,1 milliarder Euro (2014). SWM har mål om å etablere en portefølje på om lag 7,5 TWh ny fornybar kraft innen 2025, og ser på Norden som et interessant marked. SWM ønsker industriell tilstedeværelse i Norden, gjennom etablering og deleierskap i norsk/nordiske selskap.