Kjølberget vindkraftverk, Våler, Innlandet

Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner som til sammen gir ca. 196 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer det årlige kraftbehovet til ca. 10 000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene, er ca. 220 meter.

Vindkraftverket er eid av Hafslund Eco (20 prosent), Gudbrandsdal Energi (20 prosent) og Stadtwerke München (60 prosent). Det svenske vindkraftselskapet OX2 har stått for utbyggingen, og anlegget ble ferdigstilt og satt i drift i 2021.

Kjølberget vindkraftverk ligger  i Våler kommune i Innlandet fylke, på kommunegrensen til Trysil.

Vindkraftverket ligger i et kupert skoglandskap på åsryggene Kjølberget (705 moh.), Bråtåsæterberget (643 moh.) og Bruberget (647 moh). Området har tett vegetasjon og en rekke myrområder, blant annet Kjølbergmyra. En kraftledning krysser denne myra, og området har et omfattende skogsbilveinett. Kraftverket ligger i de gamle Borregaard-skogene, og Finnskogleden går over Kjølberget. Området benyttes til skogsdrift, jakt på elg og rådyr i tillegg til småviltjakt. Lokaliseringen av vindkraftverket er gjort med bakgrunn i antatt gode vindressurser og godt utbygd infrastruktur i form av veier og kraftlinje.

Fakta om Stadtwerke München
Stadtwerke München (SWM) er Tysklands sjette største energiselskap og heleid av München by. Selskapet har 9 700 ansatte og en årlig omsetning på 6,1 milliarder Euro (2014). SWM har mål om å etablere en portefølje på om lag 7,5 TWh ny fornybar kraft innen 2025, og ser på Norden som et interessant marked. SWM ønsker industriell tilstedeværelse i Norden gjennom etablering og deleierskap i norske/nordiske selskap.