Kjølberget vindkraftverk, Våler, Hedmark

Kjølberget vindkraftverk bygges ca. 10 km sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune, på kommunegrensen til Trysil. Til Elverum i vest og Våler sentrum i sør er det ca. 40 km i luftlinje, mens det er vel 30 km til Innbygda, som er kommunesenteret i Trysil, i nord. Nærmeste boligbebyggelse ligger i Storsvea og Rysjølia i Trysil kommune og ved Håberget i Elverum – alle 4-5 km fra anleggsområdet. Det ligger også noen hus ca. 2 km fra Buberget i Våler kommune. Disse husene ligger på svensk side av riksgrensen.

Anleggsområdet
Det er åsryggen Kjølberget (705 moh.), Bråtåsæterberget (643 moh.) og Bruberget (647 moh) som utgjør selve anleggsområdet for vindkraftverket. Området ligger hovedsakelig 600 – 700 moh, og er et kupert skoglandskap. Vegetasjonen består av tett blåbærgranskog, som delvis er hogstpreget. Det er også betydelige områder med gammel skog i området. Den tette vegetasjonen gir svært begrenset utsikt. Det er en rekke myrområder, både i og rundt anleggsområdet, blant annet Kjølbergmyra. En kraftledning krysser denne myra, og området er også preget av et omfattende skogsbilveinett. Området har spredt koie- og seterbebyggelse. Finnskogleden går over Kjølberget.  Anleggsområdet ligger i de gamle Borregaard-skogene, og eies i dag av Statskog SF. Området benyttes til skogsdrift, jakt på elg og rådyr i tillegg til småviltjakt.

Nærhet til nett
Lokaliseringen av vindkraftverket er gjort med bakgrunn i antatt gode vindressurser og godt utbygd infrastruktur i form av veier og kraftlinje. Vindkraftverket kan i stor grad benytte eksisterende infrastruktur, noe som reduserer omfanget av en eventuell utbygging – og dermed også påvirkningen på miljø og samfunn.

Fakta om prosjektet
Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner, som til sammen vil gi ca. 196 GWh ny fornybar energi. Energiproduksjonen tilsvarer kraftbehovet til ca. 10.000 husstander. Den totale høyden på hver vindturbin, inkludert vingene, vil være ca. 220 meter.

Se presentasjon fra folkemøte 14. mai av utbygger OX2.