Om vindkraft

Vindkraft er produksjon av elektrisitet ved å omdanne vindens bevegelsesenergi til elektrisk energi ved hjelp av vindturbiner.

Et liv uten elektrisk energi eller bruk av bilen som fremkomstmiddel er i dag helt utenkelig. Samtidig vet vi at fossile ressurser som olje og kull tar slutt en gang. Vi vet også at klimaet lider under bruken av disse energikildene. Det fører til utslipp av klimagasser, som igjen påvirker miljøet i negativ retning.

Vi trenger å erstatte disse energikildene med fornybar og miljøvennlig energi som vindkraft. Vannkraft er et annet eksempel på en slik fornybar energikilde, men det er begrenset hvor mye vannkraft vi kan bygge ut. Dessuten representerer også vannkraftutbygginger gjerne et betydelig større inngrep i naturen enn en vindpark.

En vindpark representerer  lokal verdiskaping og vil med de rette rammevilkårene på plass være økonomisk bærekraftig.

Les mer om vindkraft her: